Definicje używane w regulaminie:

 1. Operator: HosTeam s.c z siedzibą w Poznaniu, ul. Darłowska 42
 2. serwer, tiberium: serwer darmowego hostingu, kont shell/www/sql/ftp/mail
 3. konto: imienny, autoryzowany dostęp do zasobów serwera
 4. Użytkownik: osoba posiadająca konto na serwerze tiberium

Dane osobowe użytkownika:

 • Użytkownik ma obowiązek podać we wniosku swoje pełne i zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe, a także informować Operatora o wszelkich zmianach
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas składania wniosku o założenie Konta w celu świadczenia przez Operatorau Użytkownikowi usług oraz wystawiania dokumentów księgowych.
 • Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia swoich danych osobowych
 • Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych; jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy

Zasady użytkowania serwera Tiberium:

 1. Z konta wolno korzystać tylko użytkownikowi, na którego imię i nazwisko stworzono konto. Udostępnienie konta komukolwiek innemu jest zabronione. Fakt nieuprawnionego korzystania z konta powinien być natychmiast zgłoszony Operatorowi, w przeciwnym wypadku użytkownik konta odpowiada za wszelkie działania osób nieuprawnionych.
 2. Całkowitą odpowiedzialność, zarówno cywilną jak i karną, za wszelkie szkody (jak np. majątkowe czy też spowodowane naruszeniem praw osobistych, autorskich i innych) związane lub wynikające z wykorzystywania konta, ponosi jego użytkownik.
 3. Hasło lub klucz do konta mogą być znane tylko użytkownikowi..
 4. Użytkownik zobowiązuje się do:
  • Wykorzystywania Konta zgodnie z obowiązującym prawem, a także zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury
  • Nie przechowywania na Koncie i nie publikowania za pomocą Konta oraz nie przesyłania z wykorzystaniem serwerow Operatora materiałów niezgodnych z prawem, a także oprogramowania umożliwiającego wymianę plików (tzw. P2P) oraz odnośników do wszystkich wyżej wymienionych
  • Nie uruchamiania, nie przechowywania na Koncie i nie publikowania za pomocą Konta oprogramowania mogącego służyć do łamania prawa lub regulaminów popularnych usług internetowych.
  • Nie łamania regulaminów i przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania panujących w obrębie zewnętrznych usług, z których można korzystać przy użyciu Konta
  • Przestrzegania nałożonych limitów i niepodejmowania prób ich omijania
  • Nie obciążania nadmiernie łącza lub samego serwera, np. poprzez ściąganie dużej ilości danych na Konto i/lub z Konta lub uruchamianie oprogramowania wymagającego dużej mocy obliczeniowej lub wykorzystującego znaczną ilość pamięci; w przypadku wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem w celu ich wyjaśnienia.
  • Nie wykorzystywania Konta do masowego rozsyłania poczty, w szczególności bez zgody adresatów, a także nie przechowywania na koncie oprogramowania służącego do takich celów
 5. Użytkownik powinien posiadać wiedzę umożliwiającą mu korzystanie z Konta w sposób zgodny z Regulaminem
 6. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta osobom trzecim bez pisemnej zgody Operatora; w przypadku udostępnienia przez Użytkownik Konta osobom trzecim, odpowiedzialność Użytkownik obejmuje także działania podejmowane przez te osoby
 7. Niedozwolone jest:
  • ukrywanie swojej tożsamości, w tym podszywanie się pod innych użytkowników systemu
  • uniemożliwianie lub utrudnianie pracy innym użytkownikom systemu Internetu
  • naruszanie tajemnicy korespondencji
  • wykorzystywanie serwera do jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej
  • jakiekolwiek próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów sieci, przekraczania ustalonych limitów zasobów systemowych, próby włamań, badania zabezpieczeń sieci lub serwera. O wszelkich nieprawidłowościach dostrzeżonych podczas pracy na serwerze użytkownik jest zobowiązany natychmiast poinformować Operatora.
 8. Operator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub zrestartowania dowolnej lub wszystkich usług serwera w celach konserwacyjnych, bez wcześniejszego uprzedzenia.
 9. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa użytkownik powinien być świadom, że jego konto podlega ciągłemu drobiazgowemu rozliczaniu i audytowi.
 10. Dzienniki systemowe na życzenie mogą być udostępnione instytucjom prawnym jako podstawa do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkownika.
 11. Dostępność narzędzi informatycznych na serwerze nie jest jednoznaczna ze zgodą na ich używanie.
  Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń operatorów odnośnie pracy na serwerze.
 12. Użytkownik odpowiada za wszelkie efekty działań programów i skryptów uruchomionych z jego konta. Szczególną uwagę należy zwrócić na dostępne poprzez konto aplikacje i skrypty php/cgi.
 13. Przydzielone limity systemowe są uzależnione od aktualnych warunków technicznych oraz indywidualnych potrzeb. Zastrzega się możliwość ich zmiany. W uzasadnionych wypadkach mogą one ulec zwiększeniu w przypadku istnienia możliwości technicznych.
 14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na kontach użytkowników.
 15. Niniejszy regulamin może ulegać zmianom. Informacje na ten temat będą umieszczane w informacjach pokazywanych przy logowaniu się na konto.

Konsekwencje nie przestrzegania regulaminu:

 1. upomnienie od operatora systemu
 2. założenie większych ograniczeń systemowych na dostępne zasoby systemowe
 3. blokada dostępu do konkretnych usług(www/poczta/shell/bazy danych) dostępnych na serwerze.
 4. tymczasowa blokada konta do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości
 5. likwidacja konta
 6. skierowanie sprawy do organów ścigania.

Poprzez zaznajomienie się z niniejszym dokumentem i zalogowanie na serwerze użytkownik deklaruje pełną świadomość i zgodę na warunki regulaminu.